گاهی باید فقط بنشینی

 

گاهی باید فقط بنشینی

دستانش را درستانت بفشاری
درچشمانش نگاه کنی
اوبرایت ازدردهایش بگوید
قلبت ازفشار درد به انفجاربرسد
باتمام توانت به اشکهایت اجازه حرکت ندهی
فقط به صورت مهربانش لبخند بزنی
ووقتی تمام دردهایش را برات گفت
نوازشش کنی آغوشت رابرایش بازکنی
باتمام وجودت به قلبت بفشاری صورت زیبایش را
برایش ازعشق بگویی وازاینکه همیشه کنارش میمانی
تاهردو به آرامش برسید

/ 2 نظر / 30 بازدید
م.ک

بیچاره چوب کبریت آتش از سرش شروع شد و به جانش افتاد...!!

م.ک

مدتی است فکرم درد می کند...!!! دکتر ها می گویند:توده ای از حرفهای ناگفته در سر دارم.